OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 32214/7

Data publikacji : 

8 października 2019

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 32214/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-11-2019r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki o numerach 69/3 i 70/2 o łącznym obszarze 0,3686ha Nieruchomość wyposażona w energię elektryczną , wodociąg gminny z instalacją hydrantową , szambo bezodpływowe , instalacja odwodnienia terenu. W/g Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowe Miasto działki stanowią teren przeznaczony pod stację paliw – oznaczonym na mapie symbolem B3Ks. Nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym oraz budowlami i urządzeniami stacji paliw. Opisywana nieruchomość to sąsiadujące ze sobą działki o numerach 69/3 i 70/2 kształtem zbliżonym do rombu zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze powiatowej relacji Nowe- Miasto – Ciechanów w gminnej miejscowości Nowe Miasto w jej wylotowej części. Teren nieruchomości płaski Sąsiedztwo stanowi zabudowa produkcyjno-usługowa , mieszkalna i niezabudowane działki o charakterze mieszkalnym. Nieruchomość zabudowana: 1) budynek użytkowy z roku 2008 remontowany i rozbudowany w roku 2012 , jednokondygnacyjny z poddaszem użytkowym – docelowo niepodpiwniczonym . Jest to budynek obsługi stacji paliw z myjnią samochodową , barem gastronomicznym , z planowanymi pokojami motelu na poddaszu(pokoje nieoddane do użytku , w stanie surowym zamkniętym )o konstrukcji tradycyjnej o pow. użytkowej łącznej 367,40m2, o powierzchni użytkowej części oddanej do użytku 252,70m2, powierzchni zabudowy 297 m2 , kubatura 1722,60m3. 2) Zadaszenie nad dystrybutorami o konstrukcji stalowej powierzchnia zadaszenia o wymiarach 16,5m x 10,2 m wysokości w świetle przejazdu 4,5 m , powierzchnia zabudowy 168,30m2 , kubatura 841,50m3 3) podziemne zbiorniki bezciśnieniowe dwupłaszczowe na paliwo , typ MAC 10M- 3 szt.x10 000m3(rok modernizacji 2013 i 2014) zabezpieczone zaworami antyprzepełnieniowymi oraz zaworami oddechu oraz systemem monitorowania wycieku- aktualne badania UDT. 4) Zewnętrzne zbiorniki ciśnieniowe na gaz LPG 2 sztuki o pojemności 4 850m3każdy z roku 2004 wraz z rurociągiem technologicznym na betonowym fundamencie , zbiorniki zabezpieczone przed wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa – aktualne badania UDT. 5)dystrybutory paliwa szt. 4( w tym 2 sztuki dwustronne , 2 -wu produktowe), i 1-no produktowy (LPG) i 1 szt. jednostronny, 1-no produktowy (satelitarny do dwustronnego nalewania ON)- aktualne świadectwa legalizacji) 5) utwardzenie terenu – z kostki betonowej przystosowane dla ciężkiego transportu położonej: 09-120 Nowe Miasto, Ciechanowska 85, Nowe Miasto, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 32214/7 [NKW: PL1L/00032214/7]
Suma oszacowania wynosi 2 158 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 438 866,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 22 listopada 2019r rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 215 830,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów