OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW 42934/3

Data publikacji : 

22 stycznia 2020

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 42934/3
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 03-02-2020r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej- Nieruchomość oznaczona w ewidencji jako działki nr 165/3 o powierzchni 4,3414ha i 165/4 o powierzchni 0,4352ha . Dojazd do nieruchomości drogą gruntową .Działka 165/3 (wg rejestru gruntów grunty zakrzewione i zadrzewione – Lz-LzIV- 0,0900ha, grunty orne R-RIIIb – 2,2500ha. grunty orne – R-RIVa – 2,0014 ha , współczynnik bonitacji gruntu 1,11 )uprawiana rolniczo . Działka w kształcie wieloboku , lekko zróżnicowanym ukształtowaniu terenu. Dojazd do nieruchomośi od południa drogą gruntową . W sąsiedztwie występuje rozproszona zabudowa siedliskowa i tereny rolne . Teren w rejonie działki uzbrojony w prąd , wodociąg.
Działka nr 165/4 o powierzchni 0,4352ha (w tym grunty rolne zabudowane Br-RIVa – 0,1632ha , grunty orne R-RIVa – 0,2720ha). Działka w kształcie wieloboku z wydzieloną częścią pod drogę dojazdową w południowo-zachodniej części . Dojazd do nieruchomości drogą od południa gruntową .Na działce 165/4 znajduje się budynek gospodarczy , piwniczka ziemna betonowa oraz murowana latryna z cegły, kryta eternitem.Działka w części przy budynkach ogrodzona- ogrodzenie z siatki talowej na słupkach stalowych. Budynek gospodarczy – zgodnie z ewidencją budynków 1980r , murowany , jednokondygnacyjny, ściany murowane z cegły i pustaka gazobetonowego. Elewacja nieotynkowana. Strop betonowy , w części budynku brak stropu . Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej , kryty eternitem . Rynny i rury spustowe stalowe. Stolarka okienna drewniana,, wrota drewniane dwuskrzydłowe. Budynek podzielony na trzy części : w I-szej ściany i sufity nieotynkowane, brak posadzki (klepisko) ,w II-ej ściany i sufity nieotynkowane , posadzka betonowa, w 3-ej ściany i sufity nieotynkowane, posadzka betonowa. Powierzchnia zabudowy 306,00m2 należącej do dłużnika:Marek Bartołowicz
położonej: 09-150 Czerwińsk Nad Wisłą, Kuchary Skotniki, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 42934/3 [NKW: PL1L/00042934/3]
Suma oszacowania wynosi 309 327,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 206 218,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 31 stycznia 2020r rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 932,70zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.