OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW PL1L/00028496/6

Data publikacji : 

22 stycznia 2020

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW PL1L/00028496/6
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-02-2020r. o godz. 13:00 w Sąd Rejonowy w Płońsku 09-100 Płońsk, Sienkiewicza 9A odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego o pow. użytk. 66,00 m2 ( 3 pokoje, kuchnia, łazienka, w.c. , przedpokój) , do którego przynależy piwnica o pow. 17,10m2 oraz garaż nr 10 o powierzchni 18m2 . Nieruchomość stanowi własność w 1/2 Edyta Agata Golacik , w 1/2 – Mariusz Tomasz Wachocki. Lokal położony na parterze w budynku wielolokalowym, trzy kondygnacyjnym z lat 90-tych w miejscowości Kucice nr 46 H w gminie Dzierzążnia.
W IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW PL1L/00028496/6 [NKW: PL1L/00028496/6]
Suma oszacowania wynosi 101 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 67 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć w dniu 21 lutego 2020r rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 170,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Płońsku przy Sienkiewicza 9A pok. sekretariacie Wydziału Cywilnego (I Co 1272/18) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.