I licytacja ruchomości 29-01-2020 godz. 11:00

Data publikacji : 

13 stycznia 2020

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-01-2020r. o godz. 11:00
w miejscowości Kraszewo-Falki 7A
odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Wartość szacunkowa **
Cena wywołania *
1
ciągnik siodłowy Scania R380 CR 19 nr rej.WWL1629H,
rok prod.2006
.VIN XLER4X20005142199
1 [szt.]
19 000,00 **)
14 250,00 *
2
ciągnik siodłowy Scania R380 CR19, nr rej.WWL
1628H,rok prod.2006
.VIN XLER4X20005155936
1 [szt.]
17 000,00 **)
12 750,00*
3
SILOS ZBOŻOWY NBIN60WR,rok pod.2015, objętość
91,7m3, nr ident.01043-008
1 [szt.]
5 600,00 **)
4 200,00*
4
SILOS ZBOŻOWY NBIN60WR,rok pod.2015, objętość
38,3m3, nr ident.01004-003
1 [szt.]
3 000,00 **)
2 250,00*
5
SILOS ZBOŻOWY NBIN60WR,rok pod.2015, objętość
38,3m3, nr ident. brak
1 [szt.]
3 000,00 **)
2 250,00*
6
WENTYLATOR DO SILOSA ZBOŻOWEGO TYPU NBIN60WR
1 [szt.]
900,00 **)
675,00*

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT
Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.
UWAGA:Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.