KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W PŁOŃSKU  KRYSTYNA STOŁBUNIK-KONKANCELARIA NR IV W PŁOŃSKU

Godziny pracy
Poniedziałek - Piątek
8:00 - 16:00

Przyjęcia interesantów
Wtorek
10:00 - 14:00

Rachunki Bankowe:

BANK: PKO BP S.A.
NR KONTA: 08 1020 1592 0000 2902 0054 3660

23 662 28 57

23 662 28 68

plonsk@komornik.pl

Sprawdź obwieszczenia
 o licytacjach !

KOMUNIKAT

Uchylenie Zarządzenie Nr 65/20200/WIZ

Czytaj pismo

Właściwość terytorialna

W obszarze działalności Kancelarii Komorniczej w Płońsku jest powiat Płoński, w którego skład wchodzą Gminy i Miasta: 

Miasta: Płońsk, Raciąż
Gminy miejskie: Płońsk, Raciąż
Gminy wiejskie: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Sochocin, Załuski

Zobacz powiat Płoński na mapach Google

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon uprzejmie informuje, iż z dniem 1 stycznia 2019 roku wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego , na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,  oraz ART.10 USTAWY o KOMORNIKACH SĄDOWYCH z dnia 22 marca 2018r. wyjątkiem spraw:

 • o egzekucję z nieruchomości;
 • o wydanie nieruchomości;
 • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
 • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
 • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wskazana właściwość ma oparcie w ustawie z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku działała na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Kaliszu, Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sądu Okręgowego w Płocku oraz Sądu Okręgowego w Sieradzu.


 W związku z powyższym tutejszy komornik może przyjmować sprawy z właściwości sądów rejonowych z terenu apelacji łódzkiej.

WYKAZ SĄDÓW POWSZECHNYCH Z TERENU APELACJI ŁÓDZKIEJ

Zadania komornika

Do zadań komornika należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
 • przeprowadzanie egzekucji świadczeń niepieniężnych takich jak: wprowadzenie w posiadanie, rozgraniczenie, opróżnienie pomieszczeń, odebranie rzeczy i inne,
 • zabezpieczenie roszczeń,
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
 • doręczanie zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty,
 • sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

Komornik w ramach swoich działań korzysta m.in z następujących baz danych.

Kontakt

Adres komornika w płońsku

Adres

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku
Krystyna Stołbunik-Kon
Ul. Płocka 69, piętro drugie
09-100 Płońsk
Adres komornika w płońsku

Telefon

+48 23 662 28 68
Adres komornika w płońsku

Fax

+48 23 662 28 57
Adres komornika w płońsku

E-mail

plonsk@komornik.pl