OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Data publikacji : 

9 maja 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 155/22, w dniu w dniu 18-06-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku mającego siedzibę pod adresem Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk w sali nr D, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość stanowiącego lokal mieszkalny o powierzchni 55,03m2 położonego pod adresem: 09-100 Płońsk, Grunwaldzka 85/12, Płońsk , dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00048620/1 o powierzchni użytkowej 49,68 m2, będącego własnością dłużnika: PAWEŁ JAKUBIAK.
Do lokalu przynależy pomieszczenie przynależne (piwnica) o pow. 5,35 m2. Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 5503/284145 części wspólnych budynku i urządzeń oraz udział 5503/284145 części w prawie własności do działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2591/2 o powierzchni 1845m2 (KW PL1L/00048614/6)
Suma oszacowania wynosi 223 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 167 850,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00. W Sądzie Rejonowym w Płońsku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 1135/22).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 22 380,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.