OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji : 

9 maja 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 906/13, w dniu w dniu 08-07-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku mającego siedzibę pod adresem Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk w sali nr F, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej
stanowiącej nieruchomość gruntowa położona we wsi Naruszewo Nowe nr 70 oznaczona w ewidencji gruntów jako działka o numerze 31/5 o powierzchni 1900m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym z roku 2000-nego o konstrukcji tradycyjnej , parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z wbudowanym w bryłę budynku garażem wg projektu budowlanego typ W- 0144 Firmy „Inwestprojekt” Warszawa. Powierzchnia użytkowa budynku 119,20m2, powierzchnia całkowita 241,90m2 , kubatura 703,30m3. Teren działki nieogrodzony , obsiany trawą, z nielicznymi nasadzeniami , wyposażony w infrastrukturę techniczną w zakresie energia elektryczna, wodociąg gminny, własne szambo bezodpływowe. W/g warunków wynikających ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Naruszewo zatwierdzonego uchwałą nr XX/159/2002 Rady Gminy Naruszewo z dnia 26.06.2002r przedmiotowa działka o numerze 31/5 zlokalizowana jest w strefie rozwoju rolnictwa, funkcji rolno-leśnych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz na terenach preferowanych pod zainwestowanie produkcyjno-usługowe- grunty orne o III i IV klasie bonitacji i użytki zielone. położonej pod adresem: 09-152 Naruszewo, Nowe Naruszewo 70 , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00030302/7 o powierzchni m2, niezabudowanej, będącej własnością dłużnika: Agnieszka Szczurowska w 1/2 części oraz Adam Szczurowski w 1/2 części
Suma oszacowania całęj nieruchomości wynosi 282 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 212 100,00 zł.
Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Agnieszki Szczurowskiej wynosi 141 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 106 050,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 14 140,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania udziału 1/2 należącego do Adama Szczurowskiegp wynosi 141 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 106 050,00 zł.
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 14 140,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Płońsku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 298/17).
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 28 280,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.