OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

Data publikacji : 

18 marca 2024

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1480/18, w dniu w dniu 09-05-2024 r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Płońsku mającego siedzibę pod adresem Sienkiewicza 9A, 09-100 Płońsk w sali nr G, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/2 części nieruchomości zabudowanej stanowiącej nieruchomość oznaczona w ewidencji jako działka nr 19/2 o powierzchni 0,5000ha położonej pod adresem: 09-142 Załuski, Wrońska , dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płońsku prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1L/00010200/6 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 100 m2, przysługującej dłużnikowi: Jadwiga Rutkowska.
Działka nr ew. 19/2 o powierzchni 5000 m2 , zlokalizowana przy asfaltowej drodze gminnej relacji Szczytno – Proboszczewice. Kształt działki regularny w kształcie prostokąta. Sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i siedliskowa, tzw. ulicówka oraz grunty orne. Działka z dostępem do energii elektrycznej, wodociągu gminnego i szamba ekologicznego, zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym (budynek nie ujawniony w EGiB-w złym stanie technicznym ). Teren działki częściowo ogrodzony siatką, obsiany trawą, przy granicach działki zakrzaczony z nielicznym drzewostanem, i częściowo zachwaszczony.
Budynek mieszkalny z roku 1960 (wg EGiB), wolnostojący, częściowo remontowany, wykonany w technologii drewnianej, jednokondygnacyjny z poddaszem gospodarczym, niepodpiwniczony, o pow. uż. 100 m2 , pow. zab. 118 m2 .
Suma oszacowania wynosi 86 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 65 175,00 zł.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00. W Sądzie Rejonowym w Płońsku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 94/23).
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 8 690,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Płońsk 08 10201592 0000 2902 0054 3660

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.