II Licytacja ruchomości – Fiat Albea, 1.2 benzyna, 2004 rok prod.

Data publikacji : 

1 września 2021

OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płońsku Krystyna Stołbunik-Kon podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  28-09-2021r. o godz. 11:00  w lokalu: 09-120 Nowe Miasto, ul. Ludowa 30 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

FIAT ALBEA 1.2 benzyna,
rok produkcji 2004, kolor czerwony, nr rej. WPNLU43,
VIN ZFA17800006340250, 
(przebieg wg oświadczenia właściciela ok. 13 tys. km.)

Wartość szacunkowa:  2 500,00 zł *)

Cena wywołani 1 250,00 zł

Ilość 1 szt.

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Złożenie rękojmi nie jest wymagane, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż 5 tys. zł. 

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Jeżeli drzwi będą zamknięte, będą otwierane na koszt i odpowiedzialność dłużnika.